عنوان: فلسفه حقوق بین الملل

 مدرس/مدرسان: آقای دکترمحسن محبی - رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، آقای دکتر منوچهر صانعی-آقای دکتر حسن سواری - استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی-عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 زمان برگزاری: 1395/8/24 -1395/8/24 - ساعت 14:30  مکان برگزاری: سالن کنفرانس حوزه ریاست
 آخرین مهلت ثبت نام: 1395/8/23  هزینه: 0 ریال


 توضیحات: