نشست ها و همایش ها


ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری

ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری  ...

۱۴۰۱/۲/۲۶


کرسی های نظریه پردازی « جایگاه معرفت شناسی در هندسه فقه »

ارائه دهنده: دکتر احمد اسمعیل تبار  ...

۱۴۰۰/۱۱/۳۰


معرفی و بررسی کتاب «متون فقه شهیدین»

سخنرانان: دکتر مهدی منتظر قائم، دکتر عابدین مؤمنی و دکتر عباسعلی ... ...

۱۴۰۰/۱۱/۳۰


ادامه...