کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصیلی | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
2 دکتر مهدی جوهری | توصیف مختصر
3 قاسم خادم رضوی
4 محمود خادمان | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده
5 نائب علی خلیلی
6 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌های تدریس شده
7 عباسعلی داروی
8 مهدی رشوند بوکانی
9 سیامک ره پیک | توصیف مختصر
10 محمد هادی عباس زاده
11 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصیلی
12 ابوطالب کوشا
13 مسعود مرادی
14 کمال نیک فرجام | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | مقالات چاپ شده | عضویت‌های حرفه‌ای
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
15 دکتر محمدهادی توکل پور | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده | داوری در کنفرانس‌ها | افتخارات و جوایز | عضویت‌های حرفه‌ای | داوری مقالات در مجلات علمی
16 دکتر امین اله زمانی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری در کنفرانس‌ها | تاییدیه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوایز | عضویت‌های حرفه‌ای | فعالیت‌های غیر حرفه‌ای | داوری مقالات در مجلات علمی
17 دكتر حمید فرجی
18 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
19 دکتر فرید محسنی
گروه حقوق اسلامی:
20 دکتر احمد اسمعیل تبار | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | داوری در کنفرانس‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
21 آقای دکتر عبدالله بهارلویی
22 عباس تولیت
23 دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده
24 علی اکبر فرح زادی | سوابق تحصیلی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده
25 آقای حسین مختاری
26 دکتر م ملکی
27 مهدی منتظرقائم
28 دکتر صالح منتظری
29 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
30 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
31 دکتر سید علیرضا طباطبایی
32 حسن لطفی
33 دکتر علی نواری | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | داوری مقالات در مجلات علمی
34 مجتبی همتی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
35 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده
36 محمد وزین کریمیان | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده
:: سایر اعضا
سایر اعضا: