اخبار : تقویم آموزشی 95-94 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ یکشنبه ۹۱ و ماقبل کارشناسی ۹:۳۰ الی ۱۳
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ یکشنبه ۹۲ کارشناسی ۱۶-۲۰
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دوشنبه ۹۲،۹۳،۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۹:۳۰ الی ۱۳
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دوشنبه ۹۳ کارشناسی ۱۶ الی ۲۰
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ سه شنبه ۹۴ کارشناسی ۹:۳۰ الی ۱۳
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ سه شنبه ۹۲،۹۳،۹۴ دکترا ۱۶ الی ۲۲
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ چهارشنبه ۹۲،۹۳،۹۴ کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹:۳۰ الی ۲۰
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ پنجشنبه کلیه دانشجویانی که موفق به انتخای واحد نشده اند ۹:۳۰ الی ۲۰

شروع کلاس ها: شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت حذف و اضافه
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ یکشنبه ۹۱ و ماقبل کارشناسی ۹ الی ۱۲:۳۰
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ یکشنبه ۹۲ کارشناسی ۱۴ الی ۱۸
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ دوشنبه ۹۳ کارشناسی ۹ الی ۱۲:۳۰
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ دوشنبه ۹۴ کارشناسی ۱۴ الی ۱۸
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ سه شنبه ۹۲،۹۳،۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۹ الی ۱۲:۳۰

حذف اضطراری: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

پایان کلاسها:۱۳۹۴/۰۳/۱۳

شروع امتحانات: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

پایان امتحانات: ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۴-۹۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۴/۰۶/۱۵ یک شنبه ۹۱ و ماقبل کارشناسی ۹:۳۰-۱۳
۹۴/۰۶/۱۵ یک شنبه ۹۲ کارشناسی ۱۶-۲۰
۹۴/۰۶/۱۶ دوشنبه ۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۹:۳۰-۱۳
۹۴/۰۶/۱۶ دوشنبه ۹۳ کارشناسی ۱۶-۲۰
۹۴/۰۶/۱۷ سه شنبه ۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۹:۳۰-۱۳
۹۴/۰۶/۱۷ سه شنبه ۹۲و۹۳ دکترا ۱۶-۲۲
۹۴/۰۶/۱۸ چهارشنبه ۹۲و۹۳ کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹:۳۰-۲۰
۹۴/۰۶/۱۹ پنج شنبه کلیه دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند ۹:۳۰-۲۰

شروع کلاس ها : شنبه ۹۴/۶/۲۱

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت حذف و اضافه
۹۴/۰۶/۲۹ یک شنبه ۹۱و ماقبل کارشناسی ۹-۱۲:۳۰
۹۴/۰۶/۲۹ یک شنبه ۹۲ کارشناسی ۱۴-۱۸
۹۴/۰۶/۳۰ دوشنبه ۹۳ کارشناسی ۹-۱۲:۳۰
۹۴/۰۶/۳۰ دوشنبه ۹۲و۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۸

حذف اضطراری: ۹۴/۰۷/۰۴ تا ۹۴/۰۹/۲۵

پایان کلاسها: ۹۴/۱۰/۱۰

شروع امتحانات: ۹۴/۱۰/۱۴

پایان امتحانات: ۹۴/۱۰/۳۰

اداره آموزش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دفعات مشاهده: 1758 بار   |   دفعات چاپ: 274 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر