همایش ها


علم قاضی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند: ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۷/۷/۲۳


معرفی و نقد کتاب: حقوق مدنی قراردادهای ویژه

معرفی کتاب توسط جناب آقای دکتر کاشانی و ارائه نقد محتوایی کتاب توسط آقایان دکتر قاسم زاده و سیفی زیناب و در پایان ... ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۵/۹/۱۴


برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب

هرگونه تغییر در برنامه فوق از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اطلاع رسانی خواهد شد. ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۵/۹/۹


معرفی و نقد کتاب: رساله عملی در مسئولیت مدنی

رساله علمی در مسئولیت مدنی تالیف : دکتر عباس میر شکاری ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۵/۹/۹


نشست تخصصی اجرای حقوق بین الملل در نظام های قضایی ملی

دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند: ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۵/۷/۲۷


بررسی بخش قضایی لایحه برنامه ششم توسعه

معاونت پژوهشی و فناوری و گروه حقوق عمومی و بین المللی دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند: ...

پورتال همایش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۳۹۵/۷/۱۰


بیشتر...