معاونت پژوهشی و فناوری- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

چارت معاونت پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی و فناوری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=7.333.1068.fa
برگشت به اصل مطلب