دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
سومین نشست اعضای هیأت علمی دانشگاه با مدیران و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
باسمه تعالی

سومین نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری با مدیران عالیرتبه و کارشناسان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در معاونت املاک این سازمان در عصر روز شنبه1393/12/09 در محل معاونت یاد شده برگزار شد.

حضور اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هدف از برگزاری این نشست ها، آشنایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با آخرین تحوّلات نظام ثبتی و تبادل دانش و تجربه در این حوزه است.

در این نشست، پس از یادآوری هدف این نشست و تبیین قلمرو موضوعی آن از سوی دکتر محمد وزین کریمیان رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضائی، آقای بکائیان معاون املاک سازمان، به تبیین تاریخچه و وضعیت کنونی ثبت املاک در کشور پرداخت.

در مرحله بعد، اعضای هیأت علمی به طرح پرسش های مربوط به جنبه های متنوع نظام ثبت املاک ( شامل وضعیت کاداستر) پرداختند و معاون املاک سازمان و مدیران کلّ معاونت املاک با ارائه اطلاعات تکمیلی، وضعیت عملی جنبه های حقوقی و فنّی و اداری موضوع را بیشتر روشن ساختند و با اظهارنظر اعضای هیأت علمی در خصوص مبانی تئوریک ابعاد حقوقی و اداری مسائل ، حاضرین به تبادل افکار و تجارب پرداختند.

نشست اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و کارشناسان سازمان ثبت و اسناد املاک
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.527.fa
برگشت به اصل مطلب