دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری با عنوان "تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی " در تاریخ 1393/11/13در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.

دانشجو (آقای ناصر کریمی ) توانست از پایان نامه با درجه عالی دفاع کند.

استادان راهنما، مشاور و داور به ترتیب دکتر محمد وزین کریمیان، دکتر غلامعلی صدقی و دکتر عباس اجتهادی بودند.

در پژوهش مذکور، رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، با رویکرد سیستمی SYSTEM APPROACH مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است و پیشنهاد هایی برای تحقق پویایی سیستم در راستای توسعه عدالت قضایی و پیشنهاد هایی نیز برای ادامه پژوهش در هر یک از سیستم های فرعی سیستم یاد شده ارائه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.470.fa
برگشت به اصل مطلب