دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- درباره دانشگاه
دبیر خانه هیئت ممیزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دبیر خانه هیئت ممیزه

وظایف و اختیارات هیئت ممیزه :

هیئت ممیزه یکی از واحدهای علمی ستادی تحت نظر رئیس دانشگاه می باشد، که اعضاء آن از میان استادان و دانشیاران دانشکده ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و پس از تأیید وزارت مذکور بمدت دو سال به عضویت آن منصوب می گردند.

‏براساس ماده شش از دستورالعمل طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیئت ممیزه موسسه آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیئت علمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، وظایف و اختیارات خود را درخصوص:

  1.   رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی
  2.   ارزیابی کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی- تربیتی- اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و ‏علمی- اجرایی آنان (شناسنامه علمی)
  3. تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
  4.   بررسی وضعیت رکود علمی
  5.  احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی درخصوص افرادی که بدواً به عنوان عضو هیئت علمی استخدام می شوند)

هیئت ممیزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده های اعضاء هیئت علمی در چارچوب وظایف تعیین شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعی را ابتدا در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار می دهد و سپس رأی و نظر کمیسیون مربوطه جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیئت ممیزه مطرح می گردد.

شایان ذکر است فعالیت های فرهنگی- تربیتی- اجتماعی(ماده یک) متقاضیان، ابتدا در کمیسیون تخصصی ماده «۱» بررسی و سپس فعالیت های آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی، ( مواد ۲ تا ۴)، پس از رسیدگی در کمیته منتخب دانشکده ذیربط، در کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه مطرح و نهایتا" در هیئت ممیزه مورد بررسی قرار می گیرد.

آیین نامه ها

  1.  دستورالعمل طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیئت ممیزه موسسه ۹۵.۷.۶
  2. آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی ۱۳۹۵
  3. شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی-۹۵.۸.۸

فرم ها

  1. پ. گزارش نامه (شناسنامه) علمی اعضای هیئت علمی آموزشی بر اساس آیین نامه ارتقای جدید
  2. ت. گزارش نامه (شناسنامه) علمی اعضای هیئت علمی پژوهشی بر اساس آیین نامه ارتقای جدید

برای حفظ ساختار فایل های ورد، ابتدا فونت Bmitra را از این قسمت دانلود و روی سیستم خود نصب کنید و سپس فایل های ورد را باز و تکمیل نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.30.1055.fa.html
برگشت به اصل مطلب