دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- راهنمای کاربران
پورتال ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کاربران گرامی برای دسترسی مستقیم به هر یک از پورتال ها می توانید از آدرس های زیر استفاده کنید.

همایش:

www.conferences.ujsas.ac.ir

  اساتید:

www.professors.ujsas.ac.ir

 کارکنان :

www.staff.ujsas.ac.ir

 دانشجویان:

www.students.ujsas.ac.ir

داوطلبان :

www.volunteers.ujsas.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.245.790.fa.html
برگشت به اصل مطلب