دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.229.1487.fa.html
برگشت به اصل مطلب