دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
ارزیابی اجرای سیاستهای کلی نظام قانون گذاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1463.fa
برگشت به اصل مطلب