دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
کرسی های نظریه پردازی « جایگاه معرفت شناسی در هندسه فقه »

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/30 | 

لینک ورود به صفحه مجازی با کد ۱۴۰۰۱۴۰۱
https://live.ujsas.ac.ir/bbb-room/۵۲۱۵/
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1456.fa
برگشت به اصل مطلب