دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
گفت و گو با معاون پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/29 | 
گفت و گو با معاون پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1452.fa
برگشت به اصل مطلب