دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- هیأت امنا
هیأت امناء دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مطابق ماده ۶ اساسنامه هیأت امنا شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است. شخصیت های حقوقی که عضو هیأت امنا دانشگاه هستند به شرح زیر است:

  • رییس قوه قضاییه (رییس هیأت امنا)
  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  • وزیر دادگستری
  • معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، حسب مورد
  • رییس دانشگاه (دبیر هیأت امنا)
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.290.501.fa.html
برگشت به اصل مطلب