انجمن علمی

 | تاریخ ارسال: 1395/12/9 | 
بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیات و فناوری- معاونت پژوهشی
کمیسیون انجمنهای علمی ایران
«اساسنامه انجمن علوم قضایی ایران»
فصل اول- کلیات و اهداف
ماده۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و کاربردی و پژوهشی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه دانش‏های علمی و کاربردی مرتبط با قضا، انجمن ایرانی علوم قضایی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.
ماده۲: انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی داوطلبانه و غیرسیاسی است که در است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده۳: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از تصویب هیات مدیره انجمن می تواند درهر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند مشروط بر آنکه موضوع به اطلاع کمیسیون انجمن های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسانده و مورد تایید قرار گیرد.
ماده۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیتها:
ماده۵: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.
۱-۵: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم حقوق و علومی به مانند حقوق مدیریت فناوری اطلاعات فقه روانشناسی -  علوم انتظامی سرو کار دارند.
۲-۵: همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۳-۵: ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۴-۵:  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.
۵-۵: برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۶-۵: انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت
۱-۶:  عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق و رشته‏هایی مانند حقوق مدیریت علوم انتظامی و نیز رشته‏های وابسته باشند، می‏توانند به عضویت پیوسته درآیند.
۲-۶: عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‏های بند ۱-۶ باشند. و نیز اشخاصی که دارای درجه کارشناسی
هستند و مدت ۳ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل هستند، می‏توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
۳-۶: عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته‏هایی مانند حقوق مدیریت و رشته‏های مرتبط به  تحصیل اشتغال دارند.
۴-۶: عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‏هایی مانند حقوقی و مدیریت قضایی علوم قضایی (مختلف رشته حقوق و علوم و مرتبط و همچنین مدیریت) حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‏های مؤثر و ارزنده‏ای نموده باشند.
۵-۶: عضویت حقوقی
کلیه سازمانها و اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی که در زمینه‏های علمی و پژوهشی و اجرایی مرتبط، فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره۱:  پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره۲:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستنند.

ماده۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱-۸-استعفای کتبی
۲-۸-عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره:  تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی                                                       ب: هیئت مدیره                                                      ج: بازرسی

الف: مجمع عمومی
ماده۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.
۲-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
۳-۱۰- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست و حداکثر چهل روز بعد تشکیل می‏شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه‏ای براساس آیین نامه‏ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- انجام شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می‏توانند مستقیماً اقدام به دعوت رای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.
تبصره ۳:  در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره۴:  شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده۱۱:  وظایف مجامع عمومی.
الف- مجمع عمومی عادی.
-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
تصویب خط مشی انجمن.
-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
تعیین میزان حق عضویت.
-عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب- مجمع عمومی فوق العاده
  • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
  • تصویب انحلال انجمن
تبصره۱:  جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره ۲:  مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره۳:  اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شود.
تبصره۴:  اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

پ- هیئت مدیره
ماده ۱۲:  هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل که هر ۲ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.
۱-۱۲- هیچیک از اعضای نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
 
۲-۱۲- حداکثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت کسب بیش از ۴/۳ آرا حاضرین در جلسه می‏توانند برای دوره‏های دیگر به عضویت هیات مدیره درآیند.
۳-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
۴-۱۲- هیئت مدیره می بایستی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود و انتخاب یک رئیس هیات مدیره، یک نائب رئیس، یک خزانه دار و یک دبیر از بین اعضای خود اقدام می نماید.
۵-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه‏دار همراه با مهر انجمن و نامه‏های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن معتبر است.
۶-۱۲- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.
۷-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضاء در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.
۹-۱۲- حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنچ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۰-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشین وی تعیین خواهد شد.
۱۱-۱۲- شرکت بازرس(بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است .

ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه های علمی، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنا واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا
می باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمد ها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.    
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق وکیل به غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
۸-۱۳- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‏های مالی.
۱۰-۱۳- اهدای بورس‏های تحقیقاتی و آموزشی.
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‏های علمی ارسال نماید.
تبصره:  هیئت مدیره و بازرس پیشین تا تایید هیئت مدیره و بازرس جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج-  بازرس(بازرسان)
ماده۱۴: مجمع عمومی عادی ۳ نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را درهر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

ماده ۱۶: وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است:
۱-۱۶- اداره امور جاری دبیرخانه
۲-۱۶- جمع‏آوری صورتجلسات و پی گیری تصمیمات متخذه
۳-۱۶- انجام امور محوله از طرف هیات مدیره
ماده ۱۷- وظایف خزانه دار به شرح زیر است:
۱-۱۷- رسیدگی به امور مالی انجمن
۲-۱۷- تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و ارائه ترازنامه و گزارش مالی به مجمع عمومی و مراجع ذیربط
ماده ۱۸: انجمن می‏تواند گروهها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‏پردازند.
  1. گروههای تخصصی
  2. کمیته آموزش و پژوهش
  3. کمیته انتشارت
  4. کمیته آمار و اطلاعات
  5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
  6. کمیته گردهمایی علمی
۱-۱۸- انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کمیته‏های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

فصل پنجم- بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۹:  منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱-۱۹- حق عضویت اعضا
۲-۱۹- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی
۳-۱۹- دریافت هدایا و کمکها.
۴-۱۹- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.
ماده۲۰: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.
ماده۲۱: کلیه وجوه انجمن توسط هیات مدیره در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.
ماده۲۲: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.
ماده ۲۳: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری
می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده۲۴:  هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده۲۵: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.
ماده۲۶: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبرعا به یکی از انجمن های علمی کشور واگذار کند.
ماده۲۷: این اساسنامه مشتمل بر ۵ فصل، ۲۷ ماده، ۵۲ زیر ماده و ۱۷ تبصره جلسه مورخ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ هجری خورشیدی به تصویب هیات موسس انجمن رسید.


دفعات مشاهده: 3552 بار   |   دفعات چاپ: 473 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر