اعضا - سید علیرضا طباطبایی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر سید علیرضا طباطبایی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل
alirezatabatabaeiujsas.ac.ir
alirezatabatabaei@ujsas.ac.ir