اعضا - محمدهادی توکل پور


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر محمدهادی توکل پور
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دکترا
tavakolpourujsas.ac.ir