اعضا - احسان بابایی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر احسان بابایی
گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ehsanbabaeiujsas.ac.ir
ehsanbabaei@ujsas.ac.ir