اعضا - سیامک ره پیک


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اطلاعات فردی
پست الکترونیک srahpeikgmail.com
نشانى پایگاه اینترنتى www.ujsas.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل سیامک ره پیک
محل تولد تهران
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى حقوق خصوصی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه حقوق خصوصی
درجه علمی دکترا
استاد
وضعیت استخدامی رسمی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
دفعات مشاهده 44487 بار
توضیحات

  بسمه تعالی

  

  خلاصه سوابق پژوهشی ،آموزشی واجرايي

 

  نام و نام خانوادگي : سيا مک(حسن ) ره پيك

  متولد : 1342

  تحصيلات : دكتراي تخصصي حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1374.

  شغل : استاد دانشگاه علوم قضايي

  تخصص اصلي : حقوق مدنی : حقوق قراردادها ، حقوق مسؤوليت مدني

  تخصص فرعي : حقوق اسلامی- حقوق اساسي - حقو ق راهبردي و امنيت ملی

 

  الف )فعالیت های پژوهشی

  الف /1) كتاب ها (تأليف وترجمه)

  1- حقوق مدني، الزامات بدون قرارداد ، چاپ اول ، بهار 73 ، پخش پيام آزادي.

  2- حقوق مدني ،الزامات بدون قرارداد ، چاپ اول ، ويرايش دوم 1376 ، ، چاپ دوم ، ويرايش دوم 1381مؤسسه اطلاعات.

  3- نظريه جهت در اعمال حقوقي ، مطالعه تطبيقي حقوق ايران ، اسلام ، رومي ژرمني و كامن لا، مؤسسه اطلاعات 1376.

  4- تفسير قانون مدني، اسناد ،آراء و انديشه هاي حقوقي، سمت،چاپ اول1382 , چاپ دوم 1384(با همکاری ).

  5- تفسير قانون مدني، اسناد ،آراء و انديشه هاي حقوقي(با اصلاحات و تجدید نظر)، سمت،چاپ سوم 1388 (با همکاری ) .

  6- حقوق مدني، اخذ به شفعه، انتشارات خرسندي،تهران، 1385. چاپ دوم 1387.

  7- حقوق مدني، حقوق قراردادها ، انتشارات خرسندي ،تهران،چاپ اول 1385،چاپ دوم 1387.

  8- اصول حقوق فرانسه در حقوق قراردادها (ترجمه) ، انتشارات خرسندي،تهران، 1385 .

  9- حقوق مدنی ، عقود معین 1، انتشارات خرسندي ،تهران،1387.

  10- حقوق مسؤولیت مدنی وجبران ها ،انتشارات خرسندی، تهران،1387 .

  11- حقوق مدنی ،عقود معین 2،انتشارات خرسندی ،تهران،1387.

  12- مقدمه علم حقوق ، انتشارات خرسندی ، تهران ،1388.

  13- تبیان حقوق ،پژوهش نامة قرآنی حقوق در 3 مجلد (با همکاری دکتر سید مرتضی قاسم زاده )، نشر دادگستر ، 1388 .

  14- اخلاق بندگی، انتشارات خرسندی ،تهران ،چاپ اول،1389 .

  15- حقوق مدنی ،حقوق قراردادها (باتجدید نظر)، تهران ،چاپ سوم،1389 .

  16- مقدمه علم حقوق (با تجدید نظر) ،تهران ،چاپ دهم،1389 .

 

  الف/2) مقالات (تأليف و ترجمه)

  1- شبهات مفهومي و مصداقي در عام و خاص ، ديدگاههاي حقوقي ، زمستان 1375 .

  2- اجازه وارث معامله فضولي در قانون مدني ايران ، ديدگاههاي حقوقي ، بهار و تابستان 1376 .

  3- نقد نظريه نمايندگي در معامله به مال غير درحقوق مدني ايران ، ديدگاههاي حقوقي ، بهار 13 7 7 .

  4- مباني اختيارات رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي و مقايسه آن با اختيارات رئيس جمهوري در برخي از نظام هاي رياستي ، ديدگاههاي حقوقي ، زمستان 1377 .

  5- جريان قاعده الشبهه في التعزيرات و القصاص ، ديدگاههاي حقوقي تابستان و پاييز 1377 .

  6- مروري دوباره بر قاعدة لاضرر و تأثير آن بر ضرر متعهد ، ديدگاههاي حقوقي ،‌بهار – تابستان1378 .

  7- عيوب اراده در حقوق فرانسه (ترجمه) ديدگاههاي حقوقي ،‌ پاييز و زمستان 1380 .

  8- خسارت عدم النفع ،‌نظريات و مقررات ، ديدگاههاي حقوقي ، پاييز و زمستان 1379 .

  9- اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد (ترجمه) ،ديدگاههاي حقوقي،پاييز و زمستان1378 .

  10- عيوب اراده و رضا ، اشتباه در قرارداد ، ديدگاههاي حقوقي ، تابستان 1375 .

  11- واژه شناسي جهت اعمال حقوقي ، ديدگاههاي حقوقي ، بهار 1375 .

  12- عيوب اراده و رضا ، اكراه در قرارداد ، ديدگاههاي حقوقي ، پاييز 1375 .

  13- ارث حق شفعـه ، ديدگاههاي حقوقي ، تابستان 1381 .

  14- تأثير فقه اسلامي بر حقوق انگليس (ترجمه) ، ديدگاههاي حقوقي ، تابستان و پاييز 1382 .

  15- نقد كتاب حقوق مدني ، الزام هاي خارج از قرارداد ،‌ ضمان قهري ، نامة علوم انساني ، زمستان-بهار 81-82 .

  16- نسبت دين وجامعه ، فصلنامه مطالعات راهبردي ، بهار 1381 .

  17- حوزه هاي علمي مرتبط با استراتژي و امنيت ملي / فصلنامه مطالعات راهبردي ، تابستان 1381 .

  18- امنيت ملي و تحديد حقوقي آن / فصلنامه مطالعات راهبردي ، تابستان 1377 .

  19- حقوق امنيتي ، كنترل اجتماعي و رسانه ها / فصلنامه مطالعات راهبردي ، پاييز 1379 .

  20- منع سوء استفاده از حق در نظريات حقوقي و مفاهيم قرآني ، مجلة مطالعات اسلامي دانشكده الهيات شهيد مطهري ، 1383 .

  21- قاعدۀ الشبهة الدارئة في التشريع الجنائي الاسلامي , مجله بين المللي علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس , 1384.

  22- مروری بر مستندات قانون مدنی در حقوق قراردادها, مجله مدرس, دانشگاه تربيت مدرس, 1384.

  23- عقد صلح؛تدبیر فقهی در عقود نامعین وتدوین قانونی در عقود معین، نکوداشت آیت الله قبله ای ، سمت 1387.

  24- ملاحظات حقوق امنیت ملی در رقابتهای سیاسی،فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ،سال هفتم شماره 25-26 ، بهار و تابستان 1385.

  25- امنیت حقوقی ،به اهتمام اميرحسين علينقي،در« نگاهي به مسايل امنيتي ايران»(مجموعه گفتگوها ) ؛ ، پژوهشكده مطالعات ر ا هبردي 1380

  26- آسیب ها وتهدیدات امنیتی در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ، فصلنامه مطالعات دفاعی استرتژیک ، شماره 28،زمستان 1385.

  27- درک امنیت عمومی ، فصلنامه امنیت عمومی،سال اول شماره 1، زمستان 1385.

  28- نسبت امنیت فردی و امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی،سال دوم شماره 1-2،بهار-تابستان 1386.

  29- نسبت امنیت عمومی با امنیت داخلی واجتماعی، امنیت عمومی،سال دوم شماره 4-3، پاییز - زمستان1386.

  30- مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون 1387ومقایسه آن با قانون 1347؛ فصلنامه حقوق،دانشگاه تهران، 1390 .

  31- Serious Violations of Human Rights in the Gaza (2008-9) Under International Humanitarian Law ,International Journal of Humanities, spring 2009.

  32- فرایند تصمیم گیری در بحران ونقش رسانه ها، همایش رسانه وبحران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، زمستان 1387 ش 56 .

  33- منابع وشیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی،فصلنامه مطالعات راهبردی ش3،پاییز 1389.

  34- منابع وشیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، در«امام خمینی(ره) وبنیان های نظری امنیت در جمهوری اسلامی ایران» به اهتمام فرزاد پورسعید،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ اول ،1390.

  35- امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز 1404،فصلنامه نظم وامنیت انتظامی،سال سوم،ش3، پاییز89.(باهمکاری علی اکبر زمانی)

  36- راهکارهای ایفای بهینه نقش رسانه ملی در مدیریت بحران های حوادث غیر مترقبه طبیعی ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،سال 11،ش44،تابستان1390(باهمکاری غلامحسین نهازی).

  37- بررسی شاخص های بعد نهادی سازمان حکومت در تامین امنیت داخلی ج.ا.ا. ، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،سال 12،ش45،پاییز1390(باهمکاری علی اکبر زمانی).

  38- مرجع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در رویکرد حقوقی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،سال 12،ش 46،زمستان 1390(باهمکاری محمدباقرقربان زاده).

  39- تعریف مساله امنیتی با رهیافت حقوق اساسی،فصلنامه دانش راهبردی،ش 5،زمستان 1390(باهمکاری محمدباقرقربان زاده).

 

 

الف/3) همايش وگفتگو

  1- امنيت داخلي آمريكا و تحولات حقوقي آن پس از 11سپتامبر - (11سپتامبر؛نگاه ايراني) شهريور 1381 - پژوهشكده مطالعات راهبردي .

  2- حقوق امنيتي ، كنترل اجتماعي و رسانه ها ، (رسانه ها ثبات سياسي)-اجتماعي جمهوري اسلامي ايران – 1379 – پژوهشكده مطالعات راهبردي .

  3- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي(تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل) ، دانشكده علوم قضايي 1380 .

  4- ملاحظات حقوقي رقابت سياسي ، (رقابت سياسي و ثبات) ، سالن اجلاس سران ، 1380 .

  5- مديريت حقوقي تغييرات اجتماعي (تغييرات فرهنگي و امنيت ملي) ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و دانشگاه تهران ، ساري ، 1379 .

  6- تعامل بنيانهاي حقوقي و استراتژي امنيت ملي(مطالعات استراتژیک درجمهوري اسلامي ايران)، پژوهشكده مطالعات راهبردي ، زمستان 1382 .

  7- جايگاه حقوقي منافع ملي - منافع ملي جمهوري اسلامي ايران 1380 دانشگاه تهران .

  8- مادر جانشین ورحم اجاره ای،دانشکده علوم قضایی،1378.

  9- پژوهش وشکل گیری اجماع درقالب فرهنگ استراتژیک (گفتگوی علمی)،ویژه نامه هفته پژوهش، وزارت کشور،1384.

  10- حقوق و امنيت در جمهوري اسلامي ايران (گفتگو ی علمی ) / فصلنامه مطالعات راهبردي ، زمستان 1379 .

  11- مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران ،دومین همایش مردم سالاری دینی ،دانشگاه شهید بهشتی ،بهار 1385.

  12- فرایند تصمیم گیری در بحران ونقش رسانه ها، همایش رسانه وبحران ،صدا وسیما 1387.

  13- ظرفیت های قانون اساسی ج.ا.ا. در اتحاد ملی، همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی ،مجمع تشخیص مصلحت 1386.

  14- مختصات اقتدار علمی در الگوی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران، کنگره ملی اقتدار علمی و اقتدار ملی ، دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ،1387.

  15- نقش راهبردی سازمان ثبت اسناد واملاک در توسعه کشور ، همایش یکصدمین سالگرد سازمان ثبت ،تهران ، 1390.

  

  الف/4) گزارش تحقیقاتی

  1- بحران مدیریت درمدیریت بحران،پژوهشکده مطالعات راهبردی،1378.

  2- حقوق امنیتی،تصمیم گیری سیاسی وجامعه امن، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380.

  3- اطلاعات استراتژیک وجرایم سازمان یافته، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383.

  4- رویکرد حقوقی به مساله قومیت ها واقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1384.

  5- اشتباهات استراتژیک آمریکا پس از 11سپتامبر، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1384.

  6- در آمدی بر طرح نظریه امنیتی اسلام، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.

  7- هویت ایرانی در مقابل حمله نظامی آمریکا؛بازخوانی روابط قدرت ، موسسه مطالعات ملی،1384.

  8- هماهنگی وروابط قوا در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383.

  9- ملاحظات امنیتی منابع ومحیط زیست، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383.

  10- محدودیت های حقوق وآزادی های اساسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1383.

 

  الف/5) طرح های پژوهشی

  1- نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی ،1387.

  2- تبیین شاخص ها ،مظاهر وابعاد تهدیدات در مؤلفه های قدرت ملی ، دانشگاه عالی دفاع ملی،1387.

  3- اختیارات دولت در شرایط اضطراری از منظر حقوق بین الملل، مرکز مطالعات امام علی (ع) ، 1387.

 

  ب) فعالیت های آموزشی

  1- تدریس در مقاطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های مختلف کشور:

  1/1-کارشناسی:

  حقوق اشخاص – حقوق اموال ومالکیت ها-حقوق تعهدات – ضمان قهری – حقوق خانواده – عقود معین – حقوق ارث وشفعه .

  2/1- کارشناسی ارشد ودکترا:

  حقوق مدنی – حقوق مسوولیت مدني – فلسفه حقوق – حقوق اساسی وامنیت – قدرت ،اهداف ، منافع واستراتژی های ملی – آسیب های تغییر سیاسي – سياستگذاري امنيتي- شناخت تهدیدات-آسیب های امنیت عمومی-حقوق امنیت ملی.

  2- راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

  3- تدریس در دوره های آموزشی:

  حقوق امنیت ملی – اهداف ملی – تروریسم.

 

  3- مسؤوليت هاي اجرايي

  1-عضو حقوقدان شورای نگهبان

  2- سرپرست دانشگاه علوم قضایی

  3-رِِئیس دانشکده علوم قضایی (از اسفند ماه 88).

  4- رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي (از سال 76 تا85).

  5-قایم مقام دانشکده علوم قضایی.

  6- معاونت پژوهشي دانشكده علوم قضايي .

  7-عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان.

  8- سردبیر وعضو هیات تحریریه فصلنامه دیدگاههای حقوقی(از سال 75).

  9- مدير مسوول فصلنامه مطالعات راهبردی ( از سال 84 تاکنون).

  10- عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی(از سال 77).

  11- مدير گروه های علمي مطالعات آمريکا و حقوق امنيت ملی در پژوهشكده مطالعات راهبردي (ازسال 82 تا 85).

  12- دبیر وعضو کمیته گزینش استاد پژوهشكده مطالعات راهبردي (از سال 81 تا 85).

  13- عضو شورای تخصصی حقوق وعلوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس.

  14- عضو شورای بررسی متون دروس دانشگاهی،گروه فقه وحقوق پژوهشگاه علوم انسانی(از سال 77).

  15- عضو شورای علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه(79-80).

  16- عضو شورای پژوهشی دانشكده علوم قضايي (از سال77).

  17- عضو کمیته ترفیع اعضای هیات علمی دانشكده علوم قضايي (از سال80).

  18- عضو اصلی هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشكده علوم قضايي (78-80).

  19-عضوکمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی(از 85).

  20- مشاور رئیس دانشکده علوم قضایی در امور پژوهشی از سال 1383.

  21- عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم قضایی.

  22- عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضا ی هیأت علمی وزارت علوم.

  23- عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضا ی هیأت علمی دانشکده علوم قضایی.

  24- سردبیر فصلنامه امنیت عمومی.

  25- عضو کمیته حقوق دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم .

  26- عضو دانشنامه حقوق در بنیاد دانشنامه ایران.

  27- عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضا ی هیأت علمی دانشکده علوم قضایی (88-90).

  28- عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،دانشگاه عالی دفاع ملی.

  29- عضو شورای نویسندگان فصلنامه حقوق ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

  30- عضو هیأت تحریریه مجله حقوق تطبیقی

  31-عضو پیوسته ی کرسی علمی حقوق هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی

  32- عضوکمیته اساسنامه های دفتر گسترش آموزش عالی

  33- عضو کارگروه حقوق شورای تحول علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی

برگشت به صفحه کارنامه علمی