دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی تخصیص ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 

مقدمه

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۷ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎیی و ﺧﺪﻣﺎت اداری تصویب می شود.

ماده ۱- تعاریف

دانشگاه: منظور از «دانشگاه» در این دستورالعمل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‏باشد.

عضو هیأت علمی: منظور، عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی و یا پیمانی می باشد.

معاونت پژوهشی: عبارت است از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

کارگروه پژوهانه: کارگروه پژوهانه به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه و عضویت مدیر یا نمایندگان گروه های آموزشی تشکیل می شود و وظیفه تخصیص پژوهانه را براساس بررسی فعالیت‏های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عهده دارد.

هسته های پژوهشی: منظور، هسته پژوهشی دانشجویی است که با هدف انجام فعالیت های پژوهشی تحت نظارت استاد راهنما و مدیر گروه فعالیت می نماید.

پژوهانه: مبلغی است که به موجب این دستورالعمل و بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه سالانه در اختیار عضو هیأت علمی قرار می گیرد.

ﻣﺎده ۲- ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

۲-۱. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در این آیین ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ %۲۵ از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس امتیازاتی که برمبنای ﻣﺎده ۳ این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ محاسبه می شود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ پژوهشی ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یاﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ وی را در ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗأیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۲-۲. تخصیص هرگونه پژوهانه ﻣﻨﻮط به انطباق پژوهش‏های انجام گرفته با نیازهای دانشگاه است و ﺑﺎ رﻋﺎیت ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اداری و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه و رﻋﺎیـﺖ این دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤل و ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۲-۳. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر ویژه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺼﻮیب رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺪید ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺰینه ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ از اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ.

۲-۴. ﻣﯿﺰان ریاﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر ویژه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮیق ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه در یـﮏ ﻋـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺳـﺎل، ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺄیید ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲-۵. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻤﻮل این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑـه ﻋﻬـﺪه ﻣﻌـﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ماده ۳- تخصیص امتیاز

نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های پژوهش و فناوری بر اساس جدول زیر خواهد بود:
ردیف فعالیت های پژوهش و فناوری حداکثر امتیاز در واحد کار حداکثر امتیاز در هر موضوع (برای هر سال)
۱ مقاله JCR-Q۱ ۷
۲ مقاله JCR-Q۲ ۶
۳ مقاله JCR-Q۳ ۵
۴ مقاله JCR-Q۴ ۴
۵ مقاله WOS
مقاله Scopus
مقاله دارای نمایه تخصصی تائید شده
مقاله مصوب کارگروه اعتبار سنجی دانشگاه
۵
۶ مقاله علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارتین ۷
۷ مقاله علمی ترویجی ۳
۸ مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دائره المعارف ها و فرهنگ ها ۲
۹ مقاله کامل در مجموعه مقاله¬های همایش علمی بین المللی (سخنرانی) ۱/۵
۱۰ چکیده مقاله در مجموعه مقاله¬های همایش های علمی بین-المللی. ۷۵% ۴
۱۱ مقاله کامل در مجموعه مقاله های همایش های علمی ملی (سخنرانی) ۱
۱۲ چکیده مقاله در همایش های علمی ملی ۵% ۱
۱۳ مقاله صد در صد مستخرج از رساله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی. ۲ ۵
۱۴ گزارش های علمی طرح های پژوهش و فناوری برون دانشگاهی ۱۴
۱۵ تالیف یا تصنیف کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۱۴ ۱۴
۱۶ ترجمه کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۷ ۷
۱۷ تجدید چاپ کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۳
۱۸ بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب ۲
۱۹ چاپ مقاله در دو فصلنامه ­های رویه قضایی دانشگاه ۳
۲۰ تجدید چاپ کتاب با ویرایش جدید ۵
دریافت جوایز یا نشان های علمی- پژوهشی
۲۱ کسب رتبه دریافت جایزه یا نشان در جشنواره‏ های علمی معتبر بین‏ المللی یا داخل کشور مورد تایید کارگروه پژوهانه و سایر جشنواره‏ های معتبر بین ‏المللی ۶ ضریب ۱.۵ اضافه برای جشنواره ‏های بین المللی
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی (از طریق دانشگاه)    
۲۲ جذب اعتبار برای دانشگاه جهت طرح برون دانشگاهی به ازای هر ۲۰ میلیون ریال ۱ امتیاز
۲۳ طرح های ملی و بین المللی ۱۵
طرح های پژوهشی خاتمه یافته درون دانشگاهی
۲۴ گزارش علمی طرح درون دانشگاهی ۵
 اعتبار ویژه اهدایی معاون پژوهشی دانشگاه
۲۵ عضو هیأت علمی تازه استخدام شده (دو سال اول استخدام) ۱۵
۲۶ پژوهشگر برتر کشوری ۴
۲۷ پژوهشگر برتر دانشگاه ۲
۲۸ پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه ۲
۲۹ مدیر پژوهشی برتر دانشگاه ۲
۳۰ سرپرستی دانشجویان در مسابقات علمی بین المللی
(به شرط احراز جایزه)
۲
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی/ سطح ۴ حوزه
۳۱ راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ۲ سقف مجموع دو مورد ۱۲
۳۲ مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ۱
۳۳ راهنمایی رساله دکتری تخصصی ۵ سقف مجموع دو مورد ۱۲
۳۴ مشاوره رساله دکتری تخصصی ۲
کرسی های نظریه پردازی
۳۵ ارائه نظریه جدید با تایید مراجع ذی ربط داخلی یا احراز کرسی نظریه پردازی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ ۱
۳۶ ارائه کرسی ترویجی با تایید مراجع ذی ربط دانشگاه ۴ ۱

۳-۱. ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز دریﺎﻓﺖ پژوهانه، ۱۰ اﺳﺖ.

۳-۲. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳-۳. به ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯽ ﻣﺸﻤﻮل اعضای هیئت علمی انتقالی حداکثر تا یکسال قبل از حکم انتقال، امتیاز تعلق میگیرد و ذکر نام دانشگاه در آثار در چارچوب زمانی اشاره شده الزامی نمیباشد.

۳-۴. ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻘﻂ یﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳-۵. صرفاً به دو مقاله ارائه شده در هر همایش امتیاز تعلق می گیرد.

۳-۶. در راستای توجه ویژه به توسعه و ارتقای پژوهش به میزان مندرج در زیر به اعتبار پژوهانه واجدین شرایط اضافه خواهد شد. پس از کسب این عناوین در هر سال افزایش مورد نظر در اعتبار پژوهانه همان سال لحاظ خواهد شد:

۱-استاد نمونه کشوری معادل ۷۰ درصد اعتبار پژوهانه

۲-پژوهشگر برتر کشوری معادل ۶۰ درصد اعتبار پژوهانه

۳-رتبه اول تا سوم جشنواره فارابی به ترتیب معادل ۵۰ تا ۳۰ درصد اعتبار پژوهانه

۴-یک درصد دانشمندان پر استناد در WOS معادل ۲۵ درصد اعتبار پژوهانه

۵-پژوهشگران منتخب هفته پژوهش دانشگاه معادل ۲۰ درصد اعتبار پژوهانه

۶-کسب بالاترین h-index در گروه معادل ۱۵ درصد اعتبار پژوهانه

ماده ۴- ﻧﺤﻮه ﺗﻮزیع اﻣﺘﯿﺎزات

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﭘﺪید آوردن اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، مجموع اﻣﺘﯿﺎزها به همان نسبت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‏ﺷﻮد، در ﻏﯿﺮ این ﺻﻮرت، اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زیر ﺗﻮزیع ﻣﯽشود:

تعداد همکاران سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط
نفر اول هر یک از بقیه همکاران
۱ ۱۰۰%
۲ ۸۵% ۵۰%
۳ ۷۵% ۴۵%
۴ ۷۰% ۴۰%
۵ ۶۰% ۳۵%
۶ و بیشتر ۵۰% کمتر از ۳۵ % و در مجموع ۱۵۰%

ماده ۵- روش درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی

۵-۱. اعضای هیات علمی دانشگاه در طول آذر ماه هر سال درخواست خود را بر روی کاربرگ مخصوص به معاونت پژوهشی ارائه می کنند.

۵-۲. مدارک ارسالی اعضای هیات علمی متقاضی تا پانزدهم دی ماه توسط کارگروه پژوهانه بررسی و امتیاز آن طبق ماده ۳ این دستورالعمل محاسبه می شود.

۵-۳. کارگروه پژوهانه، اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎیی و ﻣﺒﻠﻎ ریـﺎﻟﯽ ﻫـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ را تعیین و ﭘﺲ از ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آنان اﻋﻼم می کند.

۵-۴. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ، اقدام لازم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یﺎﻓﺘﻪ به عضو هیات علمی انجام خواهد داد.

ﻣﺎده ۶- ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

ﻫﺰینه ﮐﺮد ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ منحصر به موارد زیر است:

۶-۱. کمک به انجام طرح های پژوهشی که منجر به تولید مقاله علمی می شود.

۶-۲. ﺧﺮید اقلام ﻣﺼﺮﻓﻰ و غیر مصرفی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ.

ﺗﺒﺼﺮه: اقلام ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺮیداری ﺷﺪه، ﺟﺰو اﻣﻮال داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و به صورت اﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۶-۳. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﻫﺰیﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻧﻤﺎیشـﮕﺎهﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

اﻟﻒ- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻦ‏اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ب- اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ، ﻫﻤﺎیشﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ یا داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘـﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺄﻣﻮریت مطابق شیوه نامه اجرایی سفرهای علمی اعضای هیات علمی در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺰﺑﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ج- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻫﯿـﺄت رﺋﯿﺴـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه، از اﻣﺘﯿـﺎز ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ یا ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر برخوردار گردند.

د- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ یا دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ داﻧﺸﮕﺎه برخوردار گردند.

تبصره: ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﻫﺎ به شرط ارائه گزارش مکتوب و اسناد هزینه امکان پذیر است.

۶-۴. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب، ﻧﺸﺮیه، ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻫﺰینه ﻋﻀﻮیت در ﭘﺎیگاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و ﻫﺰینه ﭼﺎپ ﻣﻘـﺎله در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮیات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄیید وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

اﻟﻒ- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب و نشریه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ﺗﺄیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻫﺰینه میسر است.

ب- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‏ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺎیگاه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و یا وب ﺳﺎیﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻏﯿﺮ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮیت دارد ﻋﻀﻮ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﭘﺬیرش یا رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬیر اﺳﺖ.

۶-۵. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺰینه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ماده ۷- ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

۷-۱. اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه، واریز ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽاعلام ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۷-۲. ارائه ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر، ﺑﺮای ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮید ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ از حقوق محاسبه می شود، اﻟﺰاﻣﯽ است.

۷-۳. پرداخت پژوهانه به عضو هیات علمی، منوط به تسویه پژوهانه سال قبل است.

۷-۴. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ یک از اﻗﻼم ﻫﺰیﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﻐﺎیر ﺑﺎ ﺿـواﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده شود، در ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب پژوهانه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﻘﻮق وی کسر خواهد شد.

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ ﻣﺎده و یک ﺗﺒﺼﺮه در تاریخ1398/3/25 به تصویب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و در تاریخ 1398/4/10 به تأیید هیأت رییسه داﻧﺸﮕﺎه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.


دفعات مشاهده: 1096 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر