دوفصلنامه رویه قضایی- اخبار نشریه
انتشار دوفصلنامه رویه قضایی حقوق کیفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره اول دوفصلنامه رویه قضایی حقوق کیفری منتشر شد. این نشریه که مشتمل بر 13 مقاله علمی است، از سوی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در شهریور ماه 1395 منتشر شد.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه رویه قضایی:
http://rgh.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب