معاونت پژوهشی و فناوری- معرفی معاونت
معرفی مدیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/28 | 

مدیر پژوهش

مدیر دفتر نشریات

مدیر دفتر فناوری خانم مهندس شیرپور

مدیر کتابخانه آقای دکتر حسنی

مدیر دفتر چاپ و نشر

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی و فناوری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=7.322.1065.fa
برگشت به اصل مطلب