پورتال دانشجویان- اخبار
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته در نیمسال دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری جهت انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ به موارد زیر توجه نمایند:

"دانشجویان کارشناسی ارشد"

الف – دانشجویانی که دروس پیشنیاز با دوره کارشناسی دارند تا زمان حذف و اضافه دروس مورد نظر را اخذ نمایند. انتخاب واحد دروس پیشنیاز با درخواست شفاهی ویا کتبی دانشجو توسط تحصیلات تکمیلی انجام می شود و بهتر است در روز اول انتخاب واحد دوره کارشناسی انجام شود.

لیست دروس پیشنیاز (دروس دوره کارشناسی ) در تابلو اعلانات تحصیلات تکمیلی الصاق می شود.

ب – دانشجویان بایستی با گروه و رشته خود واحدهای درسی را اخذ نمایند. واحدهای اخذ شده دانشجویان با دیگر گروهها و رشته ها حذف خواهد شد. در صورت ضرورت اخذ واحد با گروه ها و رشته های دیگر، از تحصیلات تکمیلی مجوز بگیرند.

همه دانشجویا ن نیمسال چهارم و بالاتر، می توانند واحد پایان نامه خود را با گروه ۶۵ یا ۶۶ اخذ نمایند.

گروه ۳۱ برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۳۲ برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.

گروه ۳۳ برای دانشجویان رشته حقوق خانواده.

گروه۳۴ برای دانشجویان رشته حقوق شرکتهای تجاری،

گروه ۳۵ برای دانشجویان رشته فقه و حقوق خصوصی.

گروه ۳۶ برای دانشجویان رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.

گروه ۳۸ برای دانشجویان رشته ثبت اسناد و املاک.

گروه ۳۹ برای دانشجویان رشته حقوق حمل و نقل تجاری.

گروه ۴۰ برای دانشجویان رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.

گروه ۴۲ برای دانشجویان نیمسال دوم رشته مدیریت نظارت و بازرسی.

گروه ۶۲ برای دانشجویان نیمسال چهار رشته مدیریت نظارت و بازرسی.

گروه ۴۳ برای دانشجویان نیمسال دوم رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی.

گروه ۶۳ برای دانشجویان نیمسال چهارم رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی.

گروه ۴۴ برای دانشجویان رشته حقوق دادرسی اداری.

گروه ۴۵ برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل.

گروه ۴۶ برای دانشجویان رشته حقوق عمومی.

"دانشجویان دکتری"

گروه ۹۱ برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.

گروه ۹۹ رساله برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.

گروه ۹۲ برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۹۸ رساله برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

اداره تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.984.fa
برگشت به اصل مطلب