پورتال دانشجویان- اخبار
قابل توجه دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۲ و ۳۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | 

 روز و ساعت شروع انتخاب محل کارورزی ترم مهر ماه ۱۳۹۶ برای دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ به شرح زیر می باشد:

چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲ تا روز جمعه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳

دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته دوره ۳۲ که قصد انتخاب محل های امور جنایی، ارشاد و پزشکی را در تهران دارند به واحد کارآموزی مراجعه نمایند.

 بدیهی است آندسته از دانشجویانی که متقاضی کارورزی امور جنایی، ارشاد و پزشکی در شهرستان هستند می توانند نسبت به تعیین محل کارورزی خود در تمامی محل های کارورزی از طریق سایت اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان لازم است توجه داشته باشند که شعب رسیدگی کننده به امور جنایی، ارشاد و پزشکی در مرکز استان مستقر است.

دانشجویانی می توانند نسبت به انتخاب محل کارآموزی در شهرستان اقدام نمایند که دارای شرایط زیر باشند:

۱- قصد کارورزی در یکی از شهرستان های همجوار تهران را داشته باشند.
۲- بر اساس تاییدیه انتخاب واحد امکان حضور هر هفته در محل کارآموزی خود را داشته باشند بدین معنی که یکی از روزهای چهارشنبه یا شنبه آن ها خالی باشد.

 تذکر: امکان تجمیع کردن روزهای کارورزی در یک هفته وجود ندارد و دانشجویان باید حتما هر هفته در محل کارورزی تعیین شده حضور داشته باشند.

واحد کارآموزان قضایی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1105.fa
برگشت به اصل مطلب