پورتال اساتید- اخبار
قابل توجه اساتید محترم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ | 

با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ توجه استادان محترم را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱- با توجه به مصوبات شورای آموزشی در خصوص حداقل تعداد جلسات درنیمسال اول و تأکید ریاست محترم دانشگاه بر ضرورت تشکیل کلاس ها تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ لازم است استاد محترم تا تاریخ مذکور نسبت به تشکیل کلاس ها و انجام جدی حضور و غیاب اقدام نمایند.

۲- با توجه به درخواست برخی از دانشجویان برای برگزاری کلاس فوق العاده و تعطیل کردن هفته پایانی، لازم است استادان محترم تأکید و تصریح نمایند که در هفته پایانی کلاس را تشکیل داده و حضور غیاب خواهند نمود.

۳- پس از پایان کلاسها لیست های حضور غیاب و فرم تکمیل شده عناوین موضوعات تدریس شده کلاسها در طول نیمسال به آموزش دانشگاه تحویل گردد .

۴- سؤالات امتحانی حداکثر تا ۳ روز قبل از تاریخ امتحان بصورت خوانا یا تایپ شده تحویل امور امتحانات گردد.

۵- مطابق نظر ریاست محترم دانشگاه در ادامه همکاری استادان محترم مدعو و تبدیل وضعیت و ترفیع اعضای محترم هیئت علمی، رعایت مفاد این اطلاعیه لحاظ خواهد شد .

اداره آموزش دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

نشانی مطلب در وبگاه پورتال اساتید:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=2.296.1352.fa
برگشت به اصل مطلب