دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- دانشکده ها


حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده ها


  1. حقوق قضایی
  2. ثبت و مدیریت قضایی
  3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

حقوق قضایی

این دانشکده متشکل از گروه های آموزشی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، معارف اسلامی، کمیته زبان و گروه پژوهشی فلسفه حقوق است. رشته های مرتبط این دانشکده عبارتند از:۱ـ علوم قضایی (کارشناسی) ۲ـ علوم قضایی (کارشناسی ارشد پیوسته) ۳ـ حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد و دکتری) ۴ـ حقوق خانواده ۵ـ فقه و حقوق خصوصی ۶ـ حقوق شرکتهای تجاری ۷ـ حقوق حمل و نقل ۸ـ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۹ـ حقوق عمومی ۱۰ـ حقوق بین ‏الملل ۱۱ـ حقوق دادرسی اداری.


  1. حقوق قضایی
  2. ثبت و مدیریت قضایی
  3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

ثبت و مدیریت قضایی

این دانشکده متشکل از یک گروه آموزشی با عنوان ثبت و مدیریت قضایی بوده و رشته های مرتبط آن عبارتند از: ۱ـ حقوق ثبت مدیریت دادگستری ۳ـ مدیریت نظارت و بازرسی ۴ـ حقوق سردفتری اسناد رسمی.

رییس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

رییس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی
  1. حقوق قضایی
  2. ثبت و مدیریت قضایی
  3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

این دانشکده متشکل از یک گروه آموزشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت بوده و رشته های مرتبط آن عبارتند از:

۱ـ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۲ـ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۳ـ حقوق جزا و جرم-شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری).

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.64.745.fa
برگشت به اصل مطلب