دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
تمدید فراخوان ثبت نام در جشنوارۀ دانشجوی نمونه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/8 | 

به اطلاع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می رساند آن دسته از دانشجویانی که طبق آیین نامۀ جشنواره و اضافات بعدی آن، دارای شرایط شرکت در جشنواره هستند، می توانند تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت  ۱۴:۳۰ ازطریق نشانی portal.saorg.ir اقدام به ثبت نام نمایند.
۱- آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه 
۲- اضافات سال ۱۴۰۰ به آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه مصوب سال ۱۳۹۸

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1451.fa
برگشت به اصل مطلب