دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
تشکیل جلسه هیات ممیزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/6 | 

جلسه هیات ممیزه

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۴ برای اولین بار در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جلسه هیات ممیزه تشکیل شد و تعداد ۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1377.fa
برگشت به اصل مطلب