دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
پیام ریاست دانشگاه در خصوص آموزش مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1366.fa
برگشت به اصل مطلب