دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
نشست صمیمانه دانشجویان با رئیس و معاونین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 

نشست صمیمانه دانشجویان با رئیس و معاونین

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1353.fa
برگشت به اصل مطلب