دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
انتصابات در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ آقای دکتر محمد هادی دارایی، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه، به سمت سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری منصوب شدند.

در تاریخ ۹۸/۸/۲۵ آقای دکتر احمد اسماعیل تبار به سمت معاونت پشتیبانی و توسعه منصوب شد.

معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در تاریخ ۹۸/۸/۲۵ آقای دکتر کمال نیک فرجام به سمت معاونت پژوهشی و فناوری منصوب شد.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1342.fa
برگشت به اصل مطلب