دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
نشست رییس دانشگاه با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۸ | 

نشست رییس دانشگاه با  دانشجویان 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1246.fa
برگشت به اصل مطلب