دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
اعمال ذخیره مرخصی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/1 | 

بدینوسیله به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می رساند:

با عنایت به پیگیری ها و مکاتبات امور اداری و استخدامی و موافقت معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه مقرر گردید ذخیره مرخصی استحقاقی کلیه فارغ التحصیلان آن دانشگاه از سال ۱۳۸۶ به بعد (بر اساس مستندات ارسالی از سوی دانشگاه) محاسبه و اعمال گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1204.fa
برگشت به اصل مطلب