دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- انتشارات دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها

انتشارات دانشگاه علوم قضایی کتاب «حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را که توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهیه شده است به چاپ رسانید. در این کتاب ساختارها و چارچوب های هنجاری و سازمانی در زمینه حمایت و ارتقا حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است و وضعیت بسیاری از حق های بشری و رشد و ارتقای آن ها با آمار و ارقام مورد کنکاش قرار گرفته است. حق آموزش، عدالت قضایی، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق شهروندی، حقوق معلولین، محیط زیست، حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله مواردی است که مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بررسی شده است همچنین مهم ترین چالش ها و محدودیت های فرارو از جمله رویکردهای سیاسی به مقوله بشر، تحریم، تروریسم، پناهندگان و مواد مخدر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.318.881.fa
برگشت به اصل مطلب