دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- انتشارات دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها
شهادت امام شیعیان تسلیت باد

کتاب "اصول فقه، شناخت و ادله اجتهادی" اثر آقای احمد اسماعیل تبار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه به زیور طبع آراسته شد.

هدف از چاپ این کتاب آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق علوم قضایی با مباحث لازم برای استنباط احکام است.

کتاب از بحث شناخت و مبادی علم اصول شروع نموده، سپس وارد بحث ادله اجتهادی شیعه از جمله الفاظ، امر و نهی، عام و خاص، اطلاق و تقیید شده است و در پایان ادله اجتهادی غیر لفظی را مورد کنکاش قرار داده است ، اجماع ، شهرت و عقل مهم ترین ادله اجتهادی غیر لفظی هستند که مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.318.876.fa
برگشت به اصل مطلب