دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- امتیازات تحصیل در دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها
  1. دریافت ابلاغ کارآموزی ضمن تحصیل از ابتدای دوره تحصیلی و اشتغال به کار در قوه قضاییه پس از فراغت ازتحصیل
  2. دریافت مقرری ماهیانه(حقوق پایه دو قضایی)
  3. احتساب سال های تحصیل در دانشگاه به عنوان سوابق خدمت
  4. گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه قضاییه
  5. استفاده از خوابگاه، بیمه درمانی و خدمات رفاهی در طول دوره تحصیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.242.785.fa
برگشت به اصل مطلب