دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها


حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدین وسیله از کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی دعوت میشود، تا در نشست علمی با عنوان «دستور موقت در رویه قضایی» شرکت فرمایند.

با حضور:1- جناب آقای دکتر مولابیگی (قاضی محترم دیوان عدالت اداری)، 2- جناب آقای جباری (قاضی محترم دیوان عدالت اداری)، 3- جناب آقای دکتر قربان‏وند (قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

زمان: یکشنبه 26 بهمن 1393ساعت 16-14

مکان: دانشگاه علوم قضایی (سالن شهید بهشتی)

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.488.fa
برگشت به اصل مطلب