دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
جشن فارغ التحصیلی دوره ۳۴

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۷ | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1305.fa
برگشت به اصل مطلب