دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
تحلیل اصل ۵۹ قانون اساسی و چیستی های همه پرسی در جمهوری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1233.fa
برگشت به اصل مطلب