دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
معرفی و نقد مقاله: مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1223.fa
برگشت به اصل مطلب