دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
نشست تخصصی «تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 | 

دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم قضایی و انجمن علمی دانشجویان دانشگاه در ادامه برگزاری نشست های تخصصی حقوق، در تاریخ دوشنبه ۳۰مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ با دعوت از صاحب نظران، اقدام به برگزاری یک نشست در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر خواهد نمود.

رژیم حقوقی دریاری خزر

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1211.fa
برگشت به اصل مطلب