دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
معرفی و نقد کتاب: نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/11 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.229.1178.fa
برگشت به اصل مطلب