دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۱۱/۰۶ یکشنبه ۱۳۹۵ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۳
۹۸/۱۱/۰۶ یکشنبه ۱۳۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۹۸/۱۱/۰۶ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۵-۱۹
۹۸/۱۱/۰۶ یکشنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۸/۱۱/۰۷ دوشنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۳
۹۸/۱۱/۰۷ دوشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۹۸/۱۱/۰۷ دو شنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ۱۵-۱۹
۹۸/۱۱/۰۷ دوشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۸/۱۱/۰۸ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ سه شنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ دوشنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد نا پیوسته و دکتری ۹-۲۴

شروع کلاس ها

۱۳۹۸/۱۱/۱۲

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه ۹۵ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۳
۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه ۱۳۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۵-۱۹
۹۸/۱۱/۱۵ سه شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۸/۱۱/۱۶ چهار شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۳
۹۸/۱۱/۱۶ چهار شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۹۸/۱۱/۱۶ چهار شنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ۱۵-۱۹
۹۸/۱۱/۱۶ چهار شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۸/۱۱/۱۷ پنجشنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنجشنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ چهارشنبه و پنجشنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد نا پیوسته و دکتری ۹-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
پایان کلاس ها: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شروع امتحانات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
پایان امتحانات: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

اداره آموزش

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.163.444.fa
برگشت به اصل مطلب