دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۵ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
 ۹۸/۰۶/۱۱ تا ۹۸/۰۶/۱۳ دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد نا پیوسته و دکتری ۱۰-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۹۵ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۶ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۶ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۴ تا ۹۸/۰۶/۲۵ یک شنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۰-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شروع امتحانات: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
پایان کلاس ها: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
پایان امتحانات: ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

اداره آموزش

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.163.444.fa
برگشت به اصل مطلب