بایگانی بخش کرسی های نقد و معرفی کتاب

:: نشست معرفی و نقد کتاب آیین دادرسی کیفری - ۱۳۹۶/۶/۱ -