بایگانی بخش درباره دانشگاه

:: فرم های تبدیل وضعیت آموزشی - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: دبیر خانه هیئت ممیزه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دانشگاه علوم قضایی به روایت تصویر - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -
:: اساسنامه دانشگاه - ۱۳۹۴/۳/۱۷ -
:: هسته گزینش - ۱۳۹۴/۳/۱۰ -
:: دبیر خانه جذب - ۱۳۹۴/۲/۸ -
:: دفتر همکاری های بین المللی - ۱۳۹۴/۲/۵ -
:: هیأت رئیسه - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: سر فصل دروس - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -