بایگانی بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

:: تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: سر فصل دروس کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - ۱۳۹۴/۸/۹ -
:: پذیرش دانشجوی بورسیۀ دکتری تخصصی - ۱۳۹۴/۲/۱ -
:: پذیرش دانشجوی بورسیه - ۱۳۹۴/۱/۱۶ -
:: مدیریت تحصیلات تکمیلی - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ -
:: مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مدیر امور آموزشی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: گروه امور استعدادهای درخشان - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: دکتری - ۱۳۹۳/۱۲/۳ -
:: کارشناسی ارشد - ۱۳۹۳/۱۲/۳ -
:: فرم های کارشناسی ارشد - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: فرم های دکتری - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: فرم ها - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته،ناپیوسته - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: آیین نامه های کارشناسی ارشد - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: آیین نامه های دکتری - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: آیین نامه ها - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: سر فصل دروس کارشناسی - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: سر فصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: سر فصل دروس دکتری - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: معاون آموزشی - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -
:: امتیازات برنامه آموزشی رشته علوم قضایی دانشگاه نسبت به دیگر دانشکده های حقوق - ۱۳۹۱/۱۲/۸ -