بایگانی بخش ریاست دانشگاه

:: هیات علمی - ۱۳۹۵/۷/۲۵ -
:: رییس های پیشپن - ۱۳۹۳/۹/۱۲ -
:: رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۲/۸/۱۹ -