لیست نشریات با دسترسی آزاد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
نام نشریه ناشر رتبه علمی موضوع
فصلنامه حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران علمی - پژوهشی حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق سلامت، حقوق داروسازی، حقوق مالکیت فکری در عرصه پزشکی و دارویی، حقوق روانپزشکی، حقوق زیست فناوری و حقوق پیرا پزشکی
مجله اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علمی - پژوهشی اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سیاست‌گذاری سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات
مجله اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علمی - پژوهشی درمان ناباروری، سقط جنین، پیوند اعضا، شبیه سازی انسان و پژوهش بر او، دستکاری های ژنتیک در گیاهان و حیوانات، معیار مرگ و مرگ آسان
مجله حقوقی دادگستری پژوهشگاه قوه قضاییه علمی - پژوهشی
سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی این سامانه شامل مجلاتی تحت عنوان: ۱) دوفصلنامه علمی آموزه¬های اقتصاد اسلامی، ۲) دوفصلنامه علمی ترویجی آموزه¬های حدیثی ۳) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های حقوق کیفری ۴) دوفصلنامه تخصصی آموزه¬های فقه عبادی ۵) دوفصلنامه علمی ترویجی پژوهش¬های اجتماعی اسلامی ۶) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های قرآنی ۷) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های فلسفی اسلامی ۸) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های فقه مدنی
فصلنامه حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی - پژوهشی حقوق اداری، اخلاق اداری، حقوق نظارت بر اداره، سلامت اداری، فساد اداری
فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی (صدرا) مرکز پژوهش¬های علوم انسانی اسلامی صدرا علمی – تخصصی علوم انسانی اسلامی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان علمی – پژوهشی دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی
مطالعات راهبردی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده علمی – پژوهشی مسائل زنان، ارائه جایگاه زن و شئونات مختلف او در عرصه¬های سه گانه انسانی، خانوادگی و اجتماعی از منظر اسلام
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز علمی – پژوهشی حقوق عمومی
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی علمی – پژوهشی تمامی علوم
فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم علمی – پژوهشی حقوق اسلام و غرب
فصلنامه پژوهش های فقهی پردیس فارابی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی فقه و حقوق اسلامی
دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی - العالمیه علمی – پژوهشی فقه و تعلیم و تربیت
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی علمی – پژوهشی حقوق خصوصی
دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی علمی – پژوهشی الهیات و معارف اسلامی
دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) دانشگاه امام صادق (پردیس خواهران) علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و مقالات کاربردی فقه و حقوق خانواده
نشریه علمی پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی ـ پژوهشی علم حقوق جزا و جرم شناسی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق خصوصی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق کیفری
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق عمومی
دو فصلنامه پژوهش نامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علمی ـ پژوهشی مسئولیت مدنی، فقه امامیه، قانون اساسی
فصلنامه تحقیقات عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی حقوق
نشریه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان علمی ـ پژوهشی حقوق عمومی

دفعات مشاهده: 143 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی تخصیص ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 

مقدمه

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۷ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎیی و ﺧﺪﻣﺎت اداری تصویب می شود.

ماده ۱- تعاریف

دانشگاه: منظور از «دانشگاه» در این دستورالعمل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‏باشد.

عضو هیأت علمی: منظور، عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی و یا پیمانی می باشد.

معاونت پژوهشی: عبارت است از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

کارگروه پژوهانه: کارگروه پژوهانه به ریاست معاون پژوهشی دانشگاه و عضویت مدیر یا نمایندگان گروه های آموزشی تشکیل می شود و وظیفه تخصیص پژوهانه را براساس بررسی فعالیت‏های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عهده دارد.

هسته های پژوهشی: منظور، هسته پژوهشی دانشجویی است که با هدف انجام فعالیت های پژوهشی تحت نظارت استاد راهنما و مدیر گروه فعالیت می نماید.

پژوهانه: مبلغی است که به موجب این دستورالعمل و بر اساس امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و اعتبارات پژوهشی دانشگاه سالانه در اختیار عضو هیأت علمی قرار می گیرد.

ﻣﺎده ۲- ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

۲-۱. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در این آیین ﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ %۲۵ از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس امتیازاتی که برمبنای ﻣﺎده ۳ این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ محاسبه می شود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ پژوهشی ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یاﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ وی را در ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗأیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۲-۲. تخصیص هرگونه پژوهانه ﻣﻨﻮط به انطباق پژوهش‏های انجام گرفته با نیازهای دانشگاه است و ﺑﺎ رﻋﺎیت ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اداری و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸـﮕﺎه و رﻋﺎیـﺖ این دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤل و ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۲-۳. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر ویژه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺼﻮیب رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎل) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺪید ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺰینه ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ از اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ.

۲-۴. ﻣﯿﺰان ریاﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر ویژه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮیق ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه در یـﮏ ﻋـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺳـﺎل، ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺄیید ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲-۵. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﻤﻮل این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑـه ﻋﻬـﺪه ﻣﻌـﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ماده ۳- تخصیص امتیاز

نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های پژوهش و فناوری بر اساس جدول زیر خواهد بود:
ردیف فعالیت های پژوهش و فناوری حداکثر امتیاز در واحد کار حداکثر امتیاز در هر موضوع (برای هر سال)
۱ مقاله JCR-Q۱ ۷
۲ مقاله JCR-Q۲ ۶
۳ مقاله JCR-Q۳ ۵
۴ مقاله JCR-Q۴ ۴
۵ مقاله WOS
مقاله Scopus
مقاله دارای نمایه تخصصی تائید شده
مقاله مصوب کارگروه اعتبار سنجی دانشگاه
۵
۶ مقاله علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارتین ۷
۷ مقاله علمی ترویجی ۳
۸ مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دائره المعارف ها و فرهنگ ها ۲
۹ مقاله کامل در مجموعه مقاله¬های همایش علمی بین المللی (سخنرانی) ۱/۵
۱۰ چکیده مقاله در مجموعه مقاله¬های همایش های علمی بین-المللی. ۷۵% ۴
۱۱ مقاله کامل در مجموعه مقاله های همایش های علمی ملی (سخنرانی) ۱
۱۲ چکیده مقاله در همایش های علمی ملی ۵% ۱
۱۳ مقاله صد در صد مستخرج از رساله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی. ۲ ۵
۱۴ گزارش های علمی طرح های پژوهش و فناوری برون دانشگاهی ۱۴
۱۵ تالیف یا تصنیف کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۱۴ ۱۴
۱۶ ترجمه کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۷ ۷
۱۷ تجدید چاپ کتاب (با در نظر گرفتن نوع و اعتبار انتشارات) ۳
۱۸ بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب ۲
۱۹ چاپ مقاله در دو فصلنامه ­های رویه قضایی دانشگاه ۳
۲۰ تجدید چاپ کتاب با ویرایش جدید ۵
دریافت جوایز یا نشان های علمی- پژوهشی
۲۱ کسب رتبه دریافت جایزه یا نشان در جشنواره‏ های علمی معتبر بین‏ المللی یا داخل کشور مورد تایید کارگروه پژوهانه و سایر جشنواره‏ های معتبر بین ‏المللی ۶ ضریب ۱.۵ اضافه برای جشنواره ‏های بین المللی
 طرح های پژوهشی خاتمه یافته برون دانشگاهی (از طریق دانشگاه)    
۲۲ جذب اعتبار برای دانشگاه جهت طرح برون دانشگاهی به ازای هر ۲۰ میلیون ریال ۱ امتیاز
۲۳ طرح های ملی و بین المللی ۱۵
طرح های پژوهشی خاتمه یافته درون دانشگاهی
۲۴ گزارش علمی طرح درون دانشگاهی ۵
 اعتبار ویژه اهدایی معاون پژوهشی دانشگاه
۲۵ عضو هیأت علمی تازه استخدام شده (دو سال اول استخدام) ۱۵
۲۶ پژوهشگر برتر کشوری ۴
۲۷ پژوهشگر برتر دانشگاه ۲
۲۸ پژوهشگر پیشکسوت دانشگاه ۲
۲۹ مدیر پژوهشی برتر دانشگاه ۲
۳۰ سرپرستی دانشجویان در مسابقات علمی بین المللی
(به شرط احراز جایزه)
۲
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی/ سطح ۴ حوزه
۳۱ راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ۲ سقف مجموع دو مورد ۱۲
۳۲ مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ۱
۳۳ راهنمایی رساله دکتری تخصصی ۵ سقف مجموع دو مورد ۱۲
۳۴ مشاوره رساله دکتری تخصصی ۲
کرسی های نظریه پردازی
۳۵ ارائه نظریه جدید با تایید مراجع ذی ربط داخلی یا احراز کرسی نظریه پردازی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ ۱
۳۶ ارائه کرسی ترویجی با تایید مراجع ذی ربط دانشگاه ۴ ۱

۳-۱. ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز دریﺎﻓﺖ پژوهانه، ۱۰ اﺳﺖ.

۳-۲. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳-۳. به ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯽ ﻣﺸﻤﻮل اعضای هیئت علمی انتقالی حداکثر تا یکسال قبل از حکم انتقال، امتیاز تعلق میگیرد و ذکر نام دانشگاه در آثار در چارچوب زمانی اشاره شده الزامی نمیباشد.

۳-۴. ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻘﻂ یﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳-۵. صرفاً به دو مقاله ارائه شده در هر همایش امتیاز تعلق می گیرد.

۳-۶. در راستای توجه ویژه به توسعه و ارتقای پژوهش به میزان مندرج در زیر به اعتبار پژوهانه واجدین شرایط اضافه خواهد شد. پس از کسب این عناوین در هر سال افزایش مورد نظر در اعتبار پژوهانه همان سال لحاظ خواهد شد:

۱-استاد نمونه کشوری معادل ۷۰ درصد اعتبار پژوهانه

۲-پژوهشگر برتر کشوری معادل ۶۰ درصد اعتبار پژوهانه

۳-رتبه اول تا سوم جشنواره فارابی به ترتیب معادل ۵۰ تا ۳۰ درصد اعتبار پژوهانه

۴-یک درصد دانشمندان پر استناد در WOS معادل ۲۵ درصد اعتبار پژوهانه

۵-پژوهشگران منتخب هفته پژوهش دانشگاه معادل ۲۰ درصد اعتبار پژوهانه

۶-کسب بالاترین h-index در گروه معادل ۱۵ درصد اعتبار پژوهانه

ماده ۴- ﻧﺤﻮه ﺗﻮزیع اﻣﺘﯿﺎزات

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﭘﺪید آوردن اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، مجموع اﻣﺘﯿﺎزها به همان نسبت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‏ﺷﻮد، در ﻏﯿﺮ این ﺻﻮرت، اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زیر ﺗﻮزیع ﻣﯽشود:

تعداد همکاران سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط
نفر اول هر یک از بقیه همکاران
۱ ۱۰۰%
۲ ۸۵% ۵۰%
۳ ۷۵% ۴۵%
۴ ۷۰% ۴۰%
۵ ۶۰% ۳۵%
۶ و بیشتر ۵۰% کمتر از ۳۵ % و در مجموع ۱۵۰%

ماده ۵- روش درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی

۵-۱. اعضای هیات علمی دانشگاه در طول آذر ماه هر سال درخواست خود را بر روی کاربرگ مخصوص به معاونت پژوهشی ارائه می کنند.

۵-۲. مدارک ارسالی اعضای هیات علمی متقاضی تا پانزدهم دی ماه توسط کارگروه پژوهانه بررسی و امتیاز آن طبق ماده ۳ این دستورالعمل محاسبه می شود.

۵-۳. کارگروه پژوهانه، اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎیی و ﻣﺒﻠﻎ ریـﺎﻟﯽ ﻫـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ را تعیین و ﭘﺲ از ﺗﺄیید رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آنان اﻋﻼم می کند.

۵-۴. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ، اقدام لازم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ یﺎﻓﺘﻪ به عضو هیات علمی انجام خواهد داد.

ﻣﺎده ۶- ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ

ﻫﺰینه ﮐﺮد ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ منحصر به موارد زیر است:

۶-۱. کمک به انجام طرح های پژوهشی که منجر به تولید مقاله علمی می شود.

۶-۲. ﺧﺮید اقلام ﻣﺼﺮﻓﻰ و غیر مصرفی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ.

ﺗﺒﺼﺮه: اقلام ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺮیداری ﺷﺪه، ﺟﺰو اﻣﻮال داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و به صورت اﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۶-۳. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ﻫﺰیﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻧﻤﺎیشـﮕﺎهﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

اﻟﻒ- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻦ‏اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ب- اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ، ﻫﻤﺎیشﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ یا داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘـﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺄﻣﻮریت مطابق شیوه نامه اجرایی سفرهای علمی اعضای هیات علمی در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺰﺑﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ج- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻫﯿـﺄت رﺋﯿﺴـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه، از اﻣﺘﯿـﺎز ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ یا ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر برخوردار گردند.

د- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ یا دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ داﻧﺸﮕﺎه برخوردار گردند.

تبصره: ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﻫﺎ به شرط ارائه گزارش مکتوب و اسناد هزینه امکان پذیر است.

۶-۴. ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب، ﻧﺸﺮیه، ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻫﺰینه ﻋﻀﻮیت در ﭘﺎیگاه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و ﻫﺰینه ﭼﺎپ ﻣﻘـﺎله در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮیات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄیید وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

اﻟﻒ- ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰینه ﺧﺮید کتاب و نشریه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از ﺗﺄیید ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻫﺰینه میسر است.

ب- ﺣﻖ ﻋﻀﻮیت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‏ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭘﺎیگاه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داده ﻫﺎ و یا وب ﺳﺎیﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻏﯿﺮ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮیت دارد ﻋﻀﻮ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﭘﺬیرش یا رﺳﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬیر اﺳﺖ.

۶-۵. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺰینه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎیش ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

ماده ۷- ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ

۷-۱. اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه، واریز ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽاعلام ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

۷-۲. ارائه ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر، ﺑﺮای ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮید ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ از حقوق محاسبه می شود، اﻟﺰاﻣﯽ است.

۷-۳. پرداخت پژوهانه به عضو هیات علمی، منوط به تسویه پژوهانه سال قبل است.

۷-۴. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ یک از اﻗﻼم ﻫﺰیﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﻐﺎیر ﺑﺎ ﺿـواﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده شود، در ﺗﺴﻮیه ﺣﺴﺎب پژوهانه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﻘﻮق وی کسر خواهد شد.

این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ ﻣﺎده و یک ﺗﺒﺼﺮه در تاریخ1398/3/25 به تصویب ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و در تاریخ 1398/4/10 به تأیید هیأت رییسه داﻧﺸﮕﺎه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.


دفعات مشاهده: 464 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری نشست «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا»

 | تاریخ ارسال: 1398/2/8 | 

در تاریخ سوم اردیبهشت سال جاری نشستی با عنوان «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا» در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار گردید. در این نشست که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه با مشارکت معاونت حقوق بشر و امور بین‌ الملل وزارت دادگستری و معاونت قضایی در امور صیانت از حقوق عامه دادستانی کل کشور برگزار گردید، دکتر محمود عباسی (معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری)، دکتر احمد قاسمی (مدیرکل امور اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی دادستانی کل کشور)، دکتر مجتبی همتی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی)، و دکتر سید طه موسوی میرکلائی (استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی) به بحث و بررسی در خصوص حقوق عامه و ابعاد مختلف آن در حوزه مفهوم شناختی و قلمرو اجرایی و نظارتی پرداختند

دکتر موسوی میرکلائی در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و معرفی ایشان، به طرح بحث پرداخته و سؤالات و ابهاماتی را در خصوص مفهوم حقوق عامه، نسبت آن با برخی مفاهیم و نهادهای حقوقی از جمله حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی، انفال و ثروت‌های عمومی، مشارکت عامه و ... مطرح نمودند.

در ادامه دکتر عباسی با تأکید بر حقوق و کرامت انسانی و مطرح نمودن پیشینه آن در تحولات حقوق بین الملل و اشاره به مبانی حقوق عامه به لحاظ حق الناس بودن آن در مبانی و ادبیات دینی، به بیان ضرورت ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری پرداخته و از میان مهم‌ترین موانع موجود در احیای حقوق عامه به موانع ساختاری در دستگاه‌های اجرایی اشاره داشتند. ایشان با تأکید بر لزوم شفافیت بیشتر در این حوزه خواستار آغاز تحولات لازم در جهت احیای حقوق عامه از کانون فکری دانشگاه گردیدند.

دکتر قاسمی سخنران دیگر این نشست بودند که با بررسی مفهوم حقوق عامه و تعاریفی که از آن در دکترین به عمل آمده، دو دیدگاه مضیّق و موسّع را در این زمینه قابل طرح دانستند. ایشان اظهار داشتند: دیدگاه موسع که در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مد نظر قرار گرفته، حدود هفتاد حق را شامل می‌شود و دیدگاه مضیق که از اصل 45 قانون اساسی الهام گرفته صرفاً شامل انفال و ثروت‌های عمومی است. این مدیر ارشد دادستانی کل کشور، با اشاره به تمایل دستگاه قضایی به ارائه تعریفی مضیق از حقوق عامه، اشاره داشتند که همین مفهوم مضیّق نیز حوزه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد و دادستانی در این زمینه با دوازده وزارتخانه در ارتباط مستقیم است. ایشان در ادامه به نقش هریک از قوا در حوزه حقوق عامه پرداخته و پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه را گامی مثبت در احیاء و تضمین این حقوق دانستند. همچنین در پایان موادی از دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغی بهمن ماه 97 رئیس قوه قضاییه، توسط ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر همّتی سخنران دیگر این نشست با بررسی مفهوم حقوق بشر و نسبت‌سنجی آن با حقوق شهروندی، حقوق ملت و حقوق عامه، به نقش قوه قضاییه در احیاء این حقوق پرداختند و با تفکیک حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در متن بند 2 اصل 156 قانون اساسی، قلمرو متمایزی برای هر یک مشخص کردند. ایشان حقوق عامه را ناظر به مصالح و منافع جمعی و در ارتباط با نسل سوم حقوق بشر تفسیر نموده و مبنای ورود اقتدار سیاسی در زمینه احیاء حقوق عامه را حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن سیستم مدیریتی، مبارزه با فساد، مسئولیت پذیری و نهایتاً حاکمیت قانون دانستند.

همچنین در خاتمه این نشست، مهمانان به پاسخ‌گویی به سؤالات و ابهامات حضّار در خصوص ضمانت اجراهای مقرر، حیطه فعالیت و نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه، مشکلات اتباع خارجه و بیگانگان در جامعه و دلیل عدم اهتمام لازم دولت برای احیای حقوق این قشر از جامعه پرداختند.


دفعات مشاهده: 530 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا

 | تاریخ ارسال: 1397/8/23 | 

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی نشست معرفی و نقد مقاله (مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا) به قلم آقای دکتر احمد اسماعیل تبار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی که در دوفصلنامه شماره ۷۳ و۷۴ دیدگاههای حقوق قضایی به چاپ رسیده، روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ در سالن نشست های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق اسلامی و دانشجویان حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای دکتر محمدهادی دارایی دبیر جلسه ضمن تشکر از حضور اساتید و دانشجویان و نویسنده محترم که پذیرفتند مقاله شان در معرض نقد و بررسی قرار گیرد برگزاری جلسات معرفی و نقد کتاب و مقالات ارزشمند را فرصت مناسبی برای ارتقای آگاهی های جامعه علمی کشور دانستند.

آقای دکتر اسماعیل تبار نویسنده مقاله ضمن تشکر از اساتید حاضر در این نشست که مقاله را مطالعه کرده و نقطه نظراتشان را ارائه نموده اند انگیزه خود را از نگارش این مقاله روشی جدید برای فهم مبانی فقهی و اصولی دانست و آن روش (معرفت شناسیست)که تاکنون به آن پرداخته نشده یا ناقص پرداخته شده است.

هم چنین در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین فضائلی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی ضمن تشکر از معاونت پژوهشی که فرصت معرفی و نقد کتب و مقالات را فراهم آورده اند و همینطور تشکر از زحمات نویسنده مقاله که حاصل چندین سال تدریس اصول فقه ایشان بوده است، از نظر شکل و ساختار و محتوا در راستای غنای بیشتر مقاله نکاتی را مطرح و پیشنهاد نمودند.


دفعات مشاهده: 663 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست علمی «علم قاضی» برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/2 | 

در راستای برنامه‌های معاونت پژوهشی دانشگاه در سال ۹۷ نشست علمی با موضوع «علم قاضی » با حضور دکتر ید الله علیزاده، قاضی محترم دیوان عالی کشور، دکتر احمد اسمعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و دکتر عباسعلی دارویی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی در ساعت ۱۴روز دو شنبه ۳۰ مهر ماه ۹۷ در سالن نشست‌های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.در ابتدای این نشست دکتر دارویی بعنوان دبیر جلسه وسخنران ضمن تشکر از معاونت پژوهشی برای برگزاری این نشست به ایراد سخن پرداختند سپس دکتر علیزاده ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید ودانشجویان این دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه دکتر اسماعیل تبار نیز در این خصوص مطالبی بیان فرمودند.
 


دفعات مشاهده: 934 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر