کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصیلی | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
2 دکتر مهدی جوهری | توصیف مختصر
3 قاسم خادم رضوی
4 محمود خادمان | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده
5 نائب علی خلیلی
6 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌های تدریس شده
7 عباسعلی داروی
8 مهدی رشوند بوکانی
9 سیامک ره پیک | توصیف مختصر
10 محمد هادی عباس زاده
11 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصیلی
12 ابوطالب کوشا
13 همایون مافی | توصیف مختصر | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | مهارت‌های حرفه‌ای | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کتاب‌های منتشر شده
14 مسعود مرادی
15 کمال نیک فرجام | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | مقالات چاپ شده | عضویت‌های حرفه‌ای
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
16 دکتر محمدهادی توکل پور | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری در کنفرانس‌ها | افتخارات و جوایز | عضویت‌های حرفه‌ای | داوری مقالات در مجلات علمی
17 دکتر امین اله زمانی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری در کنفرانس‌ها | تاییدیه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوایز | عضویت‌های حرفه‌ای | فعالیت‌های غیر حرفه‌ای | داوری مقالات در مجلات علمی
18 دكتر حمید فرجی
19 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
20 فرید محسنی
گروه حقوق اسلامی:
21 دکتر احمد اسمعیل تبار | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | کارگاه‌های تدریس شده | دانشجویان تحت راهنمایی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | داوری در کنفرانس‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
22 عباس تولیت
23 علی اکبر فرح زادی | سوابق تحصیلی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده
24 دکتر محمد امین ملکی
25 دكتر مهدی منتظرقائم
26 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
27 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
28 حسن لطفی
29 دکتر علی نواری | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دكتر مجتبی همتی | سوابق تحصیلی | آشنایی با زبان | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوایز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
31 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | علایق تحقیقاتی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارایه شده
32 دكتر محمد وزین کریمیان | سوابق تحصیلی | سوابق شغلی | دوره‌های تدریس شده | طرح‌های تحقیقاتی | کتاب‌های منتشر شده | مقالات چاپ شده