کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 قاسم خادم رضوی
2 محمود خادمان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
3 نائب علی خلیلی
4 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌هاي تدريس شده
5 عباسعلی داروی
6 مهدی رشوند بوکانی
7 سیامک ره پیک | توصيف مختصر
8 محمد هادی عباس زاده
9 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصيلي
10 مرتضی قاسم زاده
11 ابوطالب کوشا
12 همایون مافی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
13 مسعود مرادی
14 کمال نیک فرجام | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
15 دكتر حمید فرجی
16 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
17 دكتر فرید محسنی
18 دکتر امیر مسعود مظاهری
گروه حقوق اسلامی:
19 عباس تولیت
20 دكتر مهدی منتظرقائم
21 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
22 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
23 دكتر مسلم آقائی طوق | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
24 حسن لطفی
25 دکتر سید طه موسوی میرکلائی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
26 دکتر علی نواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
27 دكتر مجتبی همتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
28 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
29 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
30 دكتر محمد وزین کریمیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده