کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: گروههای آموزشی
گروه حقوق خصوصی:
1 دکتر مهدی جوهری
2 قاسم خادم رضوی
3 محمود خادمان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
4 نائب علی خلیلی
5 دكتر محمد هادی دارائی | دوره‌هاي تدريس شده
6 عباسعلی داروی
7 مهدی رشوند بوکانی
8 سیامک ره پیک | توصيف مختصر
9 دکتر سید مرتضی شهیدی
10 محمد هادی عباس زاده
11 ناصر علیدوستی شهرکی | سوابق تحصيلي
12 مرتضی قاسم زاده
13 ابوطالب کوشا
14 همایون مافی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
15 مسعود مرادی
16 کمال نیک فرجام | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:
17 دكتر حمید فرجی
18 دکتر ناصر قاسمی | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
19 دكتر فرید محسنی
20 دکتر امیر مسعود مظاهری
گروه حقوق اسلامی:
21 عباس تولیت
22 دكتر مهدی منتظرقائم
23 محمدرضا نظافتی
گروه معارف اسلامی:
24 دكتر محمدحسین فضائلی
گروه حقوق عمومی و بین الملل:
25 دكتر مسلم آقائی طوق | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
26 حسن لطفی
27 دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده
28 دکتر سید طه موسوی میرکلائی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
29 دکتر علی نواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دکتر سعید والی زاده
31 دكتر مجتبی همتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
دانشکده ثبت و مدیریت قضایی :
32 آقای امیر اسلامی تبار | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
33 دکتر هادی رمضانیان فهندری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
34 دكتر محمد وزین کریمیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده